Terms of sales | Bellavie

Verkoopvoorwaarden

ART. 1. PRIJS – Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden de door BELLAVIE geleverde goederen (hierna BELLAVIE genoemd) geacht te zijn verkocht en hun prijs vastgesteld op de nettoprijs van het magazijn van BELLAVIE. Levering vracht wordt geïnd door de klant.

ART. 2. AANKOOPORDER – Elke aankooporder die rechtstreeks bij ons of via een van onze erkende verdelers wordt geplaatst, verbindt de klant, maar verbindt ons pas na onze schriftelijke bevestiging of, bij gebrek aan een schriftelijk document, na het begin van de uitvoering.

ART. 3. COSTEN – Alle kosten, BTW, belastingen of andere heffingen die verschuldigd zijn wegens of ter gelegenheid van de verkoop van de producten van BELLAVIE zijn ten laste van de klant.

ART. 4. RISICO'S – Ongeacht de bestemming van de goederen, wordt de levering steeds geacht te geschieden FCA (Free Carrier) in de magazijnen van BELLAVIE. Bijgevolg worden de goederen steeds vervoerd op risico van de klant. BELLAVIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies of mislukking.

ART. 5. GARANTIE – Alle door BELLAVIE geleverde goederen worden slechts gedekt door een garantie voor de vervaldatum vermeld op de genoemde goederen. BELLAVIE dient producten te leveren met minimaal 2/3 van de houdbaarheidstermijn voor de producten met een houdbaarheid van 15 of 18 maanden en met minimaal 1/2 van de houdbaarheidstermijn voor de kits met een houdbaarheid van 24 maanden. Gelieve te noteren dat de garantie niet van toepassing is voor recent gelanceerde producten waarvan de houdbaarheidstermijn korter is.

ART. 6. LEVERINGSVOORWAARDEN – De leveringstermijnen van de goederen zijn louter indicatief: indien deze termijnen worden overschreden, heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding, noch op de niet-uitvoering of opschorting van zijn verplichtingen die uit dit contract voortvloeien. Indien wij om welke reden dan ook niet leveren binnen 14 dagen na door de klant per aangetekend schrijven te zijn verwittigd, zal deze laatste het recht hebben deze overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen voor zover het de levering betreft die niet binnen deze termijnen heeft plaatsgevonden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding. Wanneer BELLAVIE door overmacht in de onmogelijkheid verkeert om te leveren, wordt deze verplichting opgeschort. Conventioneel worden stakingen en vertragingen in de levering van elk derde element van het contract beschouwd als overmacht.

ART. 7. BETALING – Alle facturen van BELLAVIE zijn betaalbaar aan BellaVie binnen dertig dagen na hun datum. In geval van vertraging in de betaling van de facturen zal de vooruitbetaling voor de volgende bestellingen worden toegepast. In geval van niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning een rente van 12% per jaar worden aangerekend. Bovendien wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur verhoogd met 15% voor het gedeelte onder of tot € 25.000 en met 10% voor het gedeelte boven € 2.500, met een minimum van € 40 bij wijze van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding. De uitreiking van wissels zal geen schuldvernieuwing van de uit de facturen voortvloeiende verplichtingen tot gevolg hebben. Alle betwistingen betreffende het bedrag van een factuur dienen schriftelijk aan BELLAVIE te worden overgemaakt, binnen de 8 dagen na hun uitreiking, op straffe van verval van recht. * Een voorschot zal worden toegepast voor elke nieuwe klant met mogelijkheid tot herziening.

ART. 8. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT – Alleen de Vrederechter van Namen en de bevoegdheid van de Rechtbanken van Namen zullen bevoegd zijn voor eventuele geschillen. Zelfs indien BELLAVIE andere vereffeningsprocedures zou aanvaarden, zal er geen enkele vernieuwing of afwijking zijn op de toekenning van de bevoegdheid..
Dit toewijzingsbeding is van toepassing, zelfs indien het in strijd is met de clausules in de handelsdocumenten van de koper..
Elk conflict onder de voorwaarden van een internationaal contract zal worden behandeld voor de bevoegde Belgische rechtbanken, zelfs indien er meer dan één verweerder of introductie van derden is. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

ART. 9. OVERDRACHT - Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing ten aanzien van de rechthebbende en BELLAVIE, met name in geval van overdracht van rechten, overdracht, overname of fusie, alsmede in geval van overdracht van een vestiging van een van beide partijen..

ART. 10. INVALIDATIE – Indien een van de bepalingen van dit contract door een bevoegde rechtbank onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen van het contract van toepassing en worden zij zodanig geïnterpreteerd dat zij stroken met de bedoeling van de partijen op het ogenblik van het sluiten van het contract. Indien een artikel in strijd met de wet zou zijn, zal alleen dit artikel als nietig worden beschouwd, terwijl alle andere artikelen hun volledige kracht en uitwerking behouden.

ART. 11. OPZEGGING VAN HET CONTRACT – Indien de klant zijn contractuele verplichtingen tegenover BELLAVIE niet nakomt en indien hij, om welke reden dan ook, het voorwerp is van protest of faillissement, of indien hij een gerechtelijk akkoord aanvraagt, heeft BELLAVIE het recht om elk lopend contract of transactie onmiddellijk te ontbinden zonder opzegging of kennisgeving.

ART. 12. TOEZICHT – Eventuele klachten van de klant over de aard en/of de kwaliteit van de door BELLAVIE geleverde goederen zullen niet in aanmerking worden genomen, tenzij deze binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan BELLAVIE zijn meegedeeld.

ART. 13. NALEVING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Door zijn bestelling aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van BELLAVIE en ziet hij uitdrukkelijk af van alle algemene of bijzondere voorwaarden die hij zelf zou hebben vermeld in zijn bestelbons, brieven en, in het algemeen, alle commerciële documenten. In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden heeft de Franse versie voorrang.

ART. 14. KWALITEIT

  • De klant zal ervoor zorgen dat hij voldoet aan alle wet- en regelgeving die van tijd tot tijd met betrekking tot de producten bestaat.
  • De klant moet een volledige administratie bijhouden (minstens drie jaar) die een volledige traceerbaarheid mogelijk maakt van elke eenheid van het product dat hem door BELLAVIE wordt verkocht.
  • De klant moet de traceerbaarheidsgegevens (zie hierboven) toegankelijk maken voor de bevoegde autoriteiten en moet toestaan dat de terugroepprocedure en de medewerking in geval van terugroeping en/of waarschuwingsbrieven beschikbaar zijn.
  • De klant zal BELLAVIE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elk probleem of klacht in verband met de kwaliteit, stabiliteit, veiligheid of doeltreffendheid van de producten of van elke negatieve ervaring in verband met het gebruik van de producten.