Cookie policy | Bellavie

Cookiebeleid

AVG-naleving

BellaVie AVG regeling:

BellaVie informeert u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betrokken gegevens :

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn/haar fysieke, economische, culturele of sociale identiteit. Zo kunnen gegevens zoals uw naam, voornaam en e-mailadres, of het bedrijf waar u werkt, door BellaVie worden verwerkt met het oog op marketinganalyse, klantenbeheer en klantenwerving, en eventueel wervingsbeheer.

Methoden van gegevensverzameling :

De gegevens worden verzameld door BellaVie, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de voorwaarden van rechtmatigheid van de betreffende verwerking (bijv. toestemming, verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting en/of voor de doeleinden van de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals het onderhouden van een zakelijke relatie, enz.) Zo worden deze gegevens, bijvoorbeeld in het kader van het beheer van de prospectierelatie, verzameld na een contact met toestemming (bijvoorbeeld: e-mails, invullen van een formulier, inschrijving voor nieuwsbrieven, beurzen) en met het oog op het onderhouden van een zakelijke relatie.

Ontvangers van de gegevens :

De gegevens zijn bestemd voor gebruik door BellaVie, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, door personen die verbonden zijn aan de marketingafdeling, de verkoopafdeling, de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van klantenrelaties en prospectie, alsmede de administratieve, personeels-, logistieke en IT-afdelingen. BellaVie kan de verzamelde informatie doorgeven aan derden, met name aan sommige van haar technische dienstverleners, zodat zij de goede werking van de BellaVie website en diensten kunnen waarborgen. In dit verband kunnen uw gegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen, waarvoor BellaVie zich ertoe verbindt passende garanties te bieden overeenkomstig de verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

Duur van de gegevensbewaring :

De gegevens worden bewaard gedurende de maximale periode die door de geldende regelgeving wordt voorgeschreven. In het geval van archivering is de toegang beperkt tot degenen die het moeten weten.

Uitoefening van de rechten van de betrokkenen :

In overeenstemming met de verordening hebt u recht op toegang, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering van uw persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking ervan te vragen door een brief te sturen naar het adres: BellaVie srl, Rue Emile Duculot, 9b, 5060 Tamines, België of per e-mail naar bellavie@bellavie.eu. In het kader van uw verzoek zal BellaVie u zo snel mogelijk, binnen 1 maand na ontvangst, informeren over de genomen maatregelen. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken zal BellaVie u informeren dat deze periode met 2 maanden kan worden verlengd. Als BellaVie niet naar tevredenheid reageert, kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit .

Update :

BellaVie behoudt zich het recht voor deze bepalingen te allen tijde aan te passen.